h长篇小说网站

领先的 h长篇小说网站 - 全部免费

在 h长篇小说网站,以韩立远超同阶倍许的可怕修为外加梵圣真魔功的加持这股气势之强几乎让对面大汉稍一感应下立刻面sè大变的倒射十几丈远去慌忙也将自身气息一放而出竟是一名合体中期的魔尊。

但是看似神sè平静异常的他此刻心中却惊涛骇浪般的翻动不已一名白袍少女的喜怒哀乐面容在其脑中的一个个的不停涌现而出。

h长篇小说网站

h长篇小说网站

魔族大汉虽然双目还未来睁开但是依靠神念之力仍能感应到这股巨力中蕴含的恐怖威能当即脸sè一变浑身血sè光焰蓦然一动的往身前狂卷而去同时手中突然多出一只漆黑如墨的令牌并一催的在身前化为了数丈大小仿佛盾牌般的挡在了身前。

青光一闪他竟一下在原地消失的无影无踪而下一刻数百丈外空间bō动一起一道淡淡人影一闪而出但青光再一涨下就又一次的不见了踪影。

仙傲星云小说网

此人一直给韩立一种不舒服感觉的圣灵这一次见面后身上散发的那股原本越来越重的yīn寒煞气竟然一下dàng然无存了变得和其他圣灵一般无二的样子。

一时间墨绿色巨舟上浮现出五颜六色的数层光幕更有十几件式样各异的宝物虚影直接从光幕中飞射而出并狂涨巨化将巨舟笼罩其下的样子。

网络玄幻小说批发

要说是其他的傀儡还是有可能的但我这只傀儡可是出自木谷老人之手他可给我拍xiōng保证这傀儡的幻化之术连合体修士都大有可能欺瞒过去的。

当他见到所有魔族纷纷的逃离了天渊城附近并被人妖两族如同赶鸭子般追的眨眼间从附近虚空消失的无影无踪后终于长吐了一口气。

从何入手?

韩立一边飞遁着一边心中如此思量着体表放出的青méngméng剑光骤然间一敛由原先的十几丈一下缩成了丈许般大小。

银目老者一惊不及多想的两袖猛然往中间一挥顿时四周血光一下掀起十几丈高的往前方一卷而去就要将韩立一下淹没其中。

那光影被银焰包裹片刻后口中的尖鸣突然间边的凄厉无比起来竟一下发疯般的在原地打滚起来似乎想要弄灭身上的火焰。《河北新闻传媒排名》。

好一会儿工夫后韩立才终于从纷乱心境中恢复过来一思量如何才能到达这小灵天的问题时脸sè又不禁立刻yīn沉了下来。《小说下载天下》。

★Poocai官网QQ:463910223★

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294